Sonda
W jaki sposób Twoja Firma utrzymuje systemy informatyczne?
  
Go¶cimy
Aktualnie jest 2 goci online
  Start
Menu
O Firmie
Oferta
Nasi Klienci
Aktualno¶ci
Kontakt z Nami
Strefa Klientów
Login

Haso

Zapamitaj mnie
Nie pamitasz hasa?
Nag³ówki RSS

          Misj± digitec jest dostarczanie najwy¿szej jako¶ci produktów i us³ug z zakresu nowoczesnych technologii. Profil dzia³alno¶ci naszej firmy obejmuje nastêpuj±ce dzia³y:

  • Technologie Informatyczne
  • Automatyka Budynkowa i Przemys³owa
  • Instalacje Elektryczne i Elektroenergetyczne
  • Instalacje S³abopr±dowe
  • Serwerownie
  • Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji
  • Instalacje Sanitarne
  • Szkolenia

          Nasza oferta skierowana jest do wszystkich grup Klientów: zarówno inwestorów indywidualnych,  jak i ma³ych, ¶rednich i du¿ych firm. "Spe³nienie oczekiwañ naszych Klientów i gwarancja ich zadowolenia"  to nasze motto. Dlatego te¿ naszym celem jest wspieranie Ich w podnoszeniu efektywno¶ci i zwiêkszaniu konkurencyjno¶ci.

          O sile i potencjale digitec ¶wiadczy zespól wykwalifikowanych specjalistów posiadaj±cych wieloletnie do¶wiadczenie oraz certyfikaty takich firm jak Cisco Systems, Microsoft, Oracle, Siemens, Schrack Technik  i wiele innych. Dziêki temu mo¿emy pozwoliæ sobie na oferowanie naszym Klientom us³ug najwy¿szej jako¶ci i produktów opartych o najnowocze¶niejsze technologie.^
^


Start |